Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Kérjük, hogy a weboldal használata előtt olvassa el a jelen szabályzatot, amely leírja, hogyan kezelünk személyes adatokat és cookie-kat. Ön a weboldal használatával a jelen szabályzatot elfogadja.

Információk a honlapról

A honlap tulajdonosa és működtetője a DR. Marton Praxis KFT. (8900 Zalaegerszeg Ola u.8.), a továbbiakban: Marton Dental

Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat.

Törvényi, szabályozási háttér

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”)

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

– az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüat)

– az egészségügyről szóló 1997. CLV. törvény

– a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

A Szabályzat célja 

Jelen Szabályzat célja belső szabályok és intézkedések megalkotása, amelyek biztosítják, hogy a Marton Dental, mint adatkezelő adatkezelése megfeleljen a „Törvényi, szabályozási háttér” bekezdésben megjelölteknek.

Adatkezelő

Cég neve: Marton-Praxis KFT

Székhely: 8900 Zalaegerszeg Ola u.8

E-mail cím: info@marton.dental

Személyes adatok

A Marton Dental személyes azonosításra alkalmas adatokat gyűjt: teljes név, telefonszám, e-mail cím de  csak akkor, ha Ön önként adta meg nekünk ezen az oldalon. Ezeket az információkat a szolgáltatások színvonalának növelése, a weboldal tartalom minőségének javítása érdekében használjuk fel, illetve arra, hogy válaszoljunk a megkeresésekre, valamint tájékoztatást küldjünk Önnek telefonon és e-mail-ben. Az adatkezelés- és feldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása. A személyes adatok nem kerülnek más személy részére átadásra, kezelésük határozatlan ideig, de legkésőbb az Ön leiratkozásáig tart.

Hozzájárulás

Az adatkezelés jogszerű, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Az érintett hozzájárulása akkor megfelelő, ha az, az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. Ennek megfelel az aláírás vagy az elektronikus felületen kipipált négyzet is, a lényeg, hogy a hozzájárulásnak aktív cselekménynek kell lennie. Más jogalap híján a személyes adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulását kell kérnünk (pl. hírlevél küldés, direkt marketing).

 

Adatok megismerhetősége, az érintettek jogai

Az érintett személy bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről az Adatkezelőtől, kezdeményezheti személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni a felhasználó kérelmére az adatfeldolgozónál feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

Adattovábbítás esetén ugyancsak köteles tájékoztatást adni az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az érintett személy kérelmére az Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül írásbeli tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, valamint az adatok továbbításának időpontjáról és a címzettről.

A tájékoztatás megtagadását csak a jogszabályban előírt esetekben tagadhatja meg az Adatkezelő.

Amennyiben az érintett személy adatainak helyesbítését kéri, az Adatkezelő a kérésnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül eleget tesz, és erről az érintett személyt írásban tájékoztatja.

Az adatok zárolására, törlésére irányuló kérésnek ugyancsak haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül eleget kell tenni az érintett személy írásbeli tájékoztatása mellett.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatások

A weboldal kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a weboldal felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.

Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A weboldal kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

A weboldal kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Remarketing

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy weboldalunk használja a remarketing eszközét. Ennek megfelelően, oldalunk látogatói érdeklődési körüknek megfelelő hirdetéseket láthatnak. Feltételezzük, hogy aki rendszeres látogatója oldalunknak, érdeklődik új termékeink, szolgáltatásaink, lehetséges kedvezményeink vagy a legújabb fogászattal kapcsolatos hírek, eljárások és más hírek után. Hirdetéseink elsődleges célja a látogatóinkkal való kapcsolattartás.

 

Google:

Remarketing hirdetéseink a Google AdWords rendszerén keresztül internetes webhelyeken jelennek meg a Google, ill. partnereinek hálózatán.

Külső szolgáltatók, közöttük a Google, cookie-k segítségével, – a felhasználónak a webhelyen korábban tett látogatása alapján – jelenítik meg a hirdetést a felhasználónak.

Amennyiben Ön nem kíván remarketing hirdetéseket látni, módjában áll letiltani a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban.

Lehetősége van továbbá külső szolgáltatók cookie-jainak letiltására is a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán.

 

Facebook

A konverziókövetésre, a webhelyről létrehozott egyéni célközönségekre és a mobilalkalmazás alapján létrehozott egyéni célközönségekre vonatkozó használati feltételek

A Facebook olyan funkciókat és eszközöket (például képpontokat, SDK-kat és API-kat) biztosít, amelyeket saját webhelyén vagy mobilalkalmazásában elhelyezve adatokat küldhet az emberek által webhelyén vagy mobilalkalmazásában végrehajtott műveletekről (a továbbiakban: „eseményadatok”) a Facebooknak a konverziók követése (a továbbiakban: „konverziókövetés”), a webhelyét felkereső emberekből egyéni célközönség létrehozása (a továbbiakban: „webhelyről létrehozott egyéni célközönség”) vagy a mobilalkalmazását felkereső emberekből egyéni célközönség létrehozása (a továbbiakban: „mobilalkalmazás alapján létrehozott egyéni célközönség”) céljából.

A jelen Feltételek szabályozzák a konverziókövetés, a webhelyről létrehozott egyéni célközönségek és a mobilalkalmazás alapján létrehozott egyéni célközönségek Ön általi használatát. Ezek a funkciók a „Facebook” részét képezik a Facebook Jogi és Felelősségi Nyilatkozat (https://www.facebook.com/legal/terms, a „JFNY”) értelmében, és ezeknek a funkcióknak az Ön általi használata a „Facebook” Ön által történő használata részének és azon végzett műveleteinek minősül. Ezek a feltételek nem helyettesítenek semmiféle olyan felhasználási feltételt, amely az Ön által a Facebooktól történő hirdetési adatbázis vásárlására vonatkozik, és az ilyen felhasználási feltételek továbbra is irányadók az Ön olyan hirdetési kampányaira, amelyeknél a konverziókövetést, a webhelyről létrehozott egyéni célközönségeket és a mobilalkalmazás alapján létrehozott egyéni célközönségeket használja. Ha bármilyen ellentmondás áll fenn a jelen Feltételek és a JFNY között, kizárólag a jelen Feltételek irányadóak a konverziókövetés, a webhelyről létrehozott egyéni célközönségek és a mobilalkalmazás alapján létrehozott egyéni célközönségek tekintetében, és kizárólag az ellentmondás mértékében. A Facebook fenntartja a jogot a jelen felhasználási feltételek Ön általi teljesítésének figyelésére és auditálására, valamint a jelen felhasználási feltételek időről időre történő frissítésére, a módosításokat követő Ön általi folytatólagos használat az ilyen módosítások Ön általi elfogadását jelenti.

Egyéb rendelkezések

A weboldal fenntartja a jelen nyilatkozat jövőbeni módosításának jogát, ezért ajánlja, hogy időnként újra látogasson el a nyilatkozatot tartalmazó weboldalra.

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatra és a személyes adatok felhasználására Magyarország jogrendje az irányadó.

Cookie-k (sütik) használatáról

A jelen weboldal az online szolgáltatások és reklámok optimalizálása céljából „cookie”-kat használhatnak.

A cookie (“süti”) egy információcsomag, amelyet a webszerverünk küld az Ön böngészőjének, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével az Ön gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie fő célja, hogy lehetővé tegye webszerverünk számára, hogy a felhasználó számára egyediesített weboldalakat tegyen elérhetővé.

A Marton Dental harmadik fél hirdetők szolgáltatásait veheti igénybe marketingkommunikációnk optimalizálása céljából. A harmadik fél hirdetők cookie-kat használhatnak a hirdetések hatékonyságának mérése és a hirdetések tartalmának egyéniesítése céljából.

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottság elemzésére. A Google Analytics rendszere cookie-kat tárol el az Ön számítógépén, ezek segítségével elemzi a honlapunk látogatottságát. A cookie-kban rögzített, honlap látogatottságára vonatkozó adatok (az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a honlap üzemeltetője számára, valamint arra, hogy egyéb, a honlap és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Törvényi előírás, vagy alvállalkozói adatfeldolgozás esetén a Google harmadik személy részére is átadhatja a látogatottsági adatokat. A Google soha nem kapcsolja össze az Ön IP címét a Google más adataival.

Önnek a böngészője beállításainak megváltoztatásával lehetősége van az Ön által meglátogatott weboldalakon engedélyezni vagy tiltani a cookie-kat. Kérjük, nézze át a böngésző használati útmutatóját annak értekében, hogy módosítani tudja böngészője beállításait vagy törölhesse a cookie-kat. Felhívjuk figyelmét, hogy cookie-k tiltása esetén bizonyos elemek és a weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy kérése van a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Ugyanígy léphet kapcsolatba velünk, ha tájékoztatást kér a weboldalon keresztül gyűjtött adatairól, vagy kéri az információ helyesbítését, zárolását vagy törlését.

Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes. Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

+3630 461 8818

Hívjon minket!

Írjon nekünk!

info@marton.dental

Rendelési idő

Hétfő-Péntek: 9:00 - 18:00

9200 Mosonmagyaróvár

Ivánfi Ede u. 5.